Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

a.  Opdrachtnemer: Brouwer Lease, KvK-nummer 60997400, gevestigd te ’s Gravenzande;
b. Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die een dienst en/of product afneemt van opdrachtnemer;
c. Dienst: advies, beheer, detachering, bemiddeling, calculatie en overige uitvoeringen rondom wagenparkbeheer, mobiliteit en het gebruik, kopen en/of (operationeel of financieel) leasen van (bedrijfs-) auto’s en/of motoren;
d. Product: een op een dienst aansluitend product;
e. Overmacht: een niet aan opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, extreem weer) waardoor nakoming redelijkerwijze niet meer van opdrachtnemer kan worden gevergd;

2. GEHEEL VAN AFSPRAKEN

a. Opdrachtgever verschaft opdrachtnemer tijdig en voldoende informatie voor de offerte en voor de dienst.
b. Opdrachtnemer brengt offerte uit aan opdrachtgever, met daarin een omschrijving van de dienst en/of het product, de wijze van tarifering en/of vergoedingen en de geldigheidstermijn.
c. Opdrachtgever accepteert de offerte schriftelijk .
d. De opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en eventueel later gemaakte, schriftelijke aanvullingen daarop, vormen het geheel van afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
e. Bij strijdigheid binnen het geheel van afspraken geldt de laatst gemaakte, schriftelijke afspraak.
f. Opdrachtnemer is adviseur en bemiddelaar en kan daarom niet instaan voor termijnen en/of levertijden van leveranciers en/of leasemaatschappijen.
g. Bij een opdracht die langer dan een jaar duurt, mag opdrachtnemer de tarieven tussendoor redelijkerwijs verhogen conform het CBS-indexcijfer “Contractuele loonkosten, commerciële dienstverlening”.
h. Als tijdens de uitvoering van een opdracht betrokken tarieven aantoonbaar van overheidswege worden verhoogd,mag opdrachtnemer deze doorrekenen aan opdrachtgever.
i. Bij meer- of minderwerk wordt (naar rato) zoveel mogelijk aangesloten bij vergelijkbare tarieven uit de offerte.
j. Opdrachtnemer kan niet worden gehouden aan te laat geaccepteerde offertes of kennelijke verschrijvingen.
k. Opdrachtnemer voert de dienst uit als een zorgvuldige deskundige, binnen het kader dat opdrachtgever aangeeft, maar verder geheel zelfstandig en naar eigen inzicht, in de vorm van een inspanningsverplichting.
l. Opdrachtnemer is vrij om bij een dienst derden in te schakelen en hun aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden.

3. LOOPTIJD EN OPZEGGING

a. In de offerte staat vermeld of een opdracht eenmalig is, of voor een bepaalde looptijd.
b. Bij een opdracht voor een bepaalde looptijd bedraagt de opzegtermijn voor beide partijen één maand.
c. Als niet tijdig is opgezegd, wordt de opdracht verlengd met een zelfde periode als de lopende opdracht.

4. GEHEIMHOUDING EN PERSOONSGEGEVENS

a. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, die zij via of over elkaars bedrijf verkrijgen, waaronder informatie over werkprocessen, medewerkers, relaties en financiën, tenzij deze informatie al openbaar is of rechtens openbaar moet worden gemaakt.
b. Opdrachtnemer mag voor reclamedoeleinden refereren aan opdrachtgever, tenzij daarbij vertrouwelijke informatie openbaar moet worden gemaakt.
c. Opdrachtnemer zal verkregen persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van de opdracht gebruiken en alleen met derden delen indien en voor zover dat noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast heeft opdrachtnemer een privacyverklaring gepubliceerd op www.brouwerlease.nl.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM

a. Opdrachtnemer heeft en behoudt van de werken die ontstaan bij een dienst het auteurs-, merk-,modellen, en handelsnaamrecht, en andere rechten van intellectuele eigendom.
b. Opdrachtgever ontvangt na algehele betaling de gebruiksrechten van de opgeleverde werken.
c. Als opdrachtgever werken van opdrachtnemer wil vastleggen, bewerken, verveelvoudigen of openbaar maken, dan kan dat alleen met toestemming van of met een licentie van opdrachtnemer.

6. BETALING

a. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening onder vermelding van het factuurnummer en debiteurennummer.
b. Opdrachtnemer mag van opdrachtgever een vooruitbetaling verlangen van 50% van het offertebedrag.
c. Opdrachtnemer mag betaling van (de rest van) de factuur verlangen vóór de oplevering van het laatste (deel)product of de laatste (deel)dienst.
d. Opdrachtnemer betaalt een factuur binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betaling daarna is opdrachtnemer 15% buitengerechtelijke incassokosten en/of proceskosten verschuldigd aan opdrachtnemer.
e. Bij niet-tijdige betaling mag opdrachtnemer de (verdere) tegenprestatie of levering opschorten, zonder dat de verplichting tot betaling door opdrachtgever daarmee komt te vervallen.

7. OVERMACHT

a. In geval van tijdelijke overmacht komen beide partijen hun verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na.
b. Bij een overmacht van langer dan twee maanden, kunnen beide partijen de overeenkomst per direct opzeggen.
c. Opdrachtgever dient bij overmacht het tot dan toe door opdrachtnemer geleverde te betalen.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

a. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade (dus niet voor vervolgschade of andere, indirecte schade) die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van opdrachtnemer.
b. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het laagste van deze drie bedragen:
– de factuurwaarde van de lopende opdracht van maximaal zes maanden;
– het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer uitkeert plus het eigen risico;
– EUR 750,00.
c. Opdrachtnemer is geen leverancier en is (dan ook) niet aansprakelijk voor schade of vertraging bij leveranties.
d. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
e. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet tijdig of niet juist verstrekken van informatie door opdrachtgever.
f. Omdat opdrachtnemer adviseert en omdat het resultaat daarna afhangt van de medewerking, opvolging en implementatie door opdrachtgever, leverancier en/of leasemaatschappij, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor al dan niet behaalde resultaten, voor gevolgschade en/of voor de gevolgen van vertraagde leveringen.

9. KLACHTEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a. Opdrachtgever dient een klacht over een dienst of product binnen redelijke tijd schriftelijk in bij opdrachtnemer, die voldoende tijd en toegang krijgt om de klacht te onderzoeken, weg te nemen en/of te herstellen.
b. In geval van klachten over geleverde vervoersmiddelen zal opdrachtnemer proberen te bemiddelen tussen de leverancier of leasemaatschappij en opdrachtgever, maar de leverancier of leasemaatschappij blijft voor de vervoersmiddelen aansprakelijk en verantwoordelijk.
c. Binnen een werkweek ontvangt de klager een bevestiging van ontvangst van de klacht van opdrachtnemer. Binnen tien werkdagen daaropvolgend ontvangt de klager een reactie op de klacht of, als de klacht gegrond is, een voorstel tot een oplossing van opdrachtnemer.
d. Een klacht leidt niet tot opschorting van een betalingsverplichting.
e. Op het geheel van afspraken is Nederlands recht van toepassing.