Privacyverklaring

Brouwer Lease:

Brouwer Lease, gevestigd aan Prins Mauritsstraat 13

2691GR te ‘s-Gravenzande, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Home


Prins Mauritsstraat 13
2691 GR ‘s-Gravenzande
Telefoon: 06 53909911

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Brouwer Lease verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bij een (financial) leaseaanvraag: alle relevante gegevens om tot een overeenkomst tussen lessor en lessee te komen, zulks in de breedste zin des woords
– Bij koop van een object: alle relevante gegevens om het object aan de eindgebruiker te kunnen uitfactureren en om het object tenaam te laten stellen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, zulks in de breedste zin des woords.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Erwin Brouwer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– kredietwaardigheidscheck

Bij Erwin Brouwer is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar [naam & eventueel adresgegevens beoordelaar], die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Brouwer Lease verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Brouwer Lease verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Brouwer Lease neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen of bedrijven. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brouwer Lease) tussen zit. Brouwer Lease gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

PerfectView CRM-systeem, om gegevens van en afspraken met (potentiële) klanten in kaart te brengen

Office 365, om correspondentie, offertes en berekeningen vorm te geven, en om aanvragen te doen voor financial leasecontracten

Online beveiligde calculatieomgeving van LeasePlan, om offertes, berekeningen en aanvragen voor full operational leasecontracten op te stellen, aan te vragen en uit te werken. Alle in dit systeem aangeleverde gegevens worden door LeasePlan in hun systemen en onder hun verantwoordelijkheid opgeslagen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Brouwer Lease bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens, en volledige personalia  > maximaal 60+12 maanden ten behoeve van leaseovereenkomsten (de maximale contracttermijn, plus een periode van twaalf maanden om klanten opnieuw een offerte of aanbieding te kunnen doen)

Bedrijfscijfers > zolang als nodig is om een (financial) leaseaanvraag in te dienen, plus een periode van twaalf maanden teneinde de lessor op eerste verzoek gegevens te kunnen aanleveren wanneer nog aanvullende informatie van lessee benodigd is.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Brouwer Lease verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Brouwer Lease blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen, tot het moment dat een contractpartner voor uw leaseovereenkomst deze verwerkingen overneemt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Brouwer Lease gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brouwer Lease en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van u of uw organisatie waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Voor aanlevering aan derden moet u ons wel uitdrukkelijk schriftelijk machtigen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brouwerlease.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Brouwer Lease wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Brouwer Lease neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@brouwerlease.nl